African Songs: Koko Rio Ko

Koko-rio-ko, koko-rio-ko,

Koko-rio-ko

Chicken dey crow for day.

Ay-a, ay-a,

Ay-a

Chicken dey crow for day.

 

 

African Songs MenuNext Page